The Malta Interior Design Association (MIDA) has recently undergone a change in leadership, appointing Robert Farrugia as its new President and Martina Salomone as Vice-President. This decision marks a significant moment for the association as it embarks on a new era of interior design excellence.

With a remarkable 20-year career in the interior design sector, Robert Farrugia brings a wealth of experience and knowledge to his new role. His passion for community engagement, knowledge-sharing, and cultivating strategic partnerships is evident in his nomination letter. Farrugia firmly believes in raising ethical standards within the industry and actively discouraging practices that compromise transparency and integrity, such as back-handed commissions.

Joining Farrugia on the MIDA board is Martina Salomone, a talented professional who is poised to make a lasting impact as Vice-President. Salomone’s expertise and dedication to the field will undoubtedly contribute to the association’s mission of enhancing the public perception of interior design.

MIDA, under its new leadership, aims to advocate for greater recognition and integration of interior design principles into policies and curricula. By doing so, they hope to solidify the profession’s standing and further establish its importance in various industries. The association’s statement announcing the new board emphasizes its commitment to advancing industry standards and ensuring that MIDA remains a hub for creativity, professional development, and excellence.

As this new chapter commences for MIDA, the outgoing board members, including the previous President Davina Preca, are thanked for their contributions. Their dedication to the association has helped shape the landscape of interior design in Malta.

With Farrugia and Salomone at the helm, MIDA is embarking on a journey of growth, innovation, and collaboration. The future of interior design in Malta looks promising as these visionary leaders drive the association towards new heights of success.

Malta İç Mimarlık Derneği (MIDA), yeni bir liderlik değişimi geçirmiş ve Robert Farrugia’yı yeni başkanı, Martina Salomone’yi de başkan yardımcısı olarak atamıştır. Bu karar, derneğin iç mimarlık alanında mükemmeliyet dönemine girdiği önemli bir anı işaret etmektedir.

20 yıllık etkileyici bir iç mimarlık kariyerine sahip olan Robert Farrugia, yeni görevine önemli bir deneyim ve bilgi birikimi getirmektedir. Toplum katılımına, bilgi paylaşımına ve stratejik ortaklıkların geliştirilmesine olan tutkusu, adaylık mektubunda açıkça ortaya çıkmaktadır. Farrugia, sektör içindeki etik standartları yükseltmeye ve arka plan komisyon gibi şeffaflığı ve dürüstlüğü tehlikeye atan uygulamaları aktif olarak engellemeye inanmaktadır.

MIDA yönetim kurulunda Farrugia’ya katılan Martina Salomone de Başkan Yardımcısı olarak uzun süreli bir etki bırakacak yetenekli bir profesyoneldir. Salomone’nin alanındaki uzmanlığı ve bağlılığı, iç mimarlık alanının halk algısını geliştirme misyonuna kuşkusuz katkıda bulunacaktır.

Yeni liderlik altında MIDA, iç mimarlık prensiplerinin politikalara ve müfredatlara daha fazla tanınma ve entegrasyonunu savunmayı hedeflemektedir. Bunu yaparak, mesleğin statüsünü sağlamlaştırmayı ve çeşitli endüstrilerde önemini daha da güçlendirmeyi ummaktadırlar. Yeni yönetimi duyuran derneğin bildirisinde, endüstri standartlarını ilerletmeye ve MIDA’nın yaratıcılık, mesleki gelişim ve mükemmeliyetin bir merkezi olmaya devam etmesine olan bağlılığı vurgulanmaktadır.

Bu yeni bölümde, önceki Başkan Davina Preca da dahil olmak üzere çıkış yapan yönetim kurulu üyelerine, katkıları için teşekkür edilmektedir. Onların derneğe olan bağlılığı, Malta’daki iç mimarlık manzarasının şekillenmesine yardımcı olmuştur.

Farrugia ve Salomone yönetiminde, MIDA büyüme, yenilik ve işbirliği yolculuğuna çıkmaktadır. Bu vizyoner liderlerin derneği başarıya taşımasıyla Malta’daki iç mimarlık geleceği umut vadetmektedir.

Anahtar terimler/jargonlar:
– Malta Interior Design Association (MIDA) – Malta İç Mimarlık Derneği
– Leadership change – Liderlik değişimi
– President – Başkan
– Vice-President – Başkan Yardımcısı
– Interior design – İç mimarlık
– Transparency – Şeffaflık
– Integrity – Dürüstlük
– Board members – Yönetim kurulu üyeleri
– Professional development – Mesleki gelişim

Tavsiye edilen ilgili bağlantılar:
midavision.org
mida.com